Category Archives: Financial Reporting

Grieg Seafood ASA: Beste Q3 noen sinne

Hovedtrekk – 3. kvartal 2017

 • Resultatforbedring drevet av høyere volum
 • Marginer opprettholdt av god prisoppnåelse med positivt bidra fra kontrakter
 • EBIT-margin påvirket av planlagt slaktestopp i Rogaland
 • Stabil produksjon i Norge og BC, fortsatt utfordringer på Shetland
 • Tildelt en ny lokalitet i Finnmark (to i 21017)
 • Tilleggsutbytte NOK 1,00 per aksje
 • Planlagt volumvekst på 17 % til 77 000 tonn i 2018

Resultat 3. kvartal 2017

Grieg Seafood-konsernet slaktet 16 875 tonn laks i tredje kvartal 2017, opp fra 13 911 tonn fra samme periode i fjor, tilsvarende en økning på 21 %.

Kombinert med høyere realiserte priser ga dette driftsinntekter på NOK 1 855 millioner, en økning på 19 % sammenlignet med samme periode i 2016.

Per kilo endte EBIT på NOK 13,60 i perioden, mot NOK 13,30 per kilo i andre kvartal 2016. Gjennomsnittlig spot-pris var ned NOK 3,92 per kilo sammenlignet med tredje kvartal i fjor, mens Grieg Seafoods realiserte pris var opp NOK 2,79 per kilo. Konsernets samlede kontraktsandel for Norge var 30 % i tredje kvartal.

Sammenlignet med tredje kvartal i fjor, økte kostandene NOK 2,50 per kilo i perioden. Kostnadsøkningen er dels en følge av lavere slaktevolum i Rogaland, samt fortsatt svak biologisk utvikling på Shetland. Konsernets EBIT (driftsresultat) før biomassejusteringer endte således på NOK 229 millioner i perioden, opp fra NOK 186 millioner i tredje kvartal 2016.

«Grieg Seafood har mål om å øke produksjonen med minimum 10 % per år frem til 2020. Samtidig har vi en ambisjon om at produksjonskostnadene skal være på nivå med, eller lavere enn gjennomsnittet for bransjen. Vi jobber kontinuerlig med forbedringsprosesser på tvers av hele organisasjonen for å nå disse målene, og den positive utviklingen i tredje kvartal gir klare indikasjoner på at vi er på riktig vei», sier konsernsjef Andreas Kvame i Grieg Seafood.

Sikker tilgang til smolt er kritisk både for å sikre vekst og for å redusere kostnadsnivået, i tillegg til at utsett av større smolt gi kortere produksjonstid i sjø, og bidrar til redusert biologisk risiko. Grieg Seafood har i løpet av året inngått strategiske samarbeid med andre aktører for å bedre smolt kapasiteten. For 2017 er det planlagt å sette ut 26 millioner smolt, noe som er en økning på 28 % sammenlignet med 2016. Per utgangen av tredje kvartal 2017, er det satt ut 18 millioner smolt som er i henhold til plan. Sentralt i vekststrategien er også økt utnyttelse av selskapets konsesjoner. For å bedre denne er det viktig med god lokalitetsfleksibilitet, og Grieg Seafood jobber kontinuerlig med lokale myndigheter for å optimalisere denne.

Konsernets mål er å yte en konkurransedyktig avkastning til aksjonærene, dels gjennom økning i aksjekursen og dels gjennom utbytte. Selskapets finansielle stilling anses som god og konsernet har god fri likviditet ved utgangen av kvartalet. Styret har derfor besluttet å utdele tilleggsutbytte på NOK 1,00 per aksje.

Markedsutvikling 

Lakseprisene gikk noe ned i tredje kvartal 2017. Dette er normalt for perioden, da produksjonen, spesielt i Norge, øker mot slutten av dette kvartalet og legger press på prisene. Etterspørselen tar seg imidlertid normalt opp inn mot julesesongen, med tilhørende prisøkninger som ventet følge. I Nord-Amerika var markedet for atlantisk laks stabilt gjennom kvartalet.

Framtidsutsikter

Det forventes at etterspørselen etter laks vil øke inn mot julesesongen, noe som normalt vil øke prisene i fjerde kvartal. På lengre sikt forventes det at forholdet mellom tilbuds- og etterspørselssiden er stabil, noe som gir grunnlag for forventninger om fortsatt gode markedspriser for laks.

Grieg Seafood kontraktsandelen for fjerde kvartal anslås til 18 %. Selskapet jobber løpende med reforhandling av leveringskontrakter, og så langt er det inngått kontrakter for 22 % av det norske slaktevolumet for 2018. Slaktevolumet for Q4 2017 forventes å bli 22 100 tonn, noe som gir et samlet slaktevolum for hele 2017 på rundt 66 000 tonn. For 2018 ventes økt utsett av smolt å øke slaktevolumet til rundt 77 000 tonn.

Kvartalsrapport

Grieg Seafood ASA offentliggjør resultat for tredje kvartal 2017 onsdag 8. november. Kvartalsrapporten og presentasjonsmaterialet er tilgjengelig her:

KVARTALSRAPPORT: GSF Q3 2017 Rapport NO

KVARTALSPRESENTASJON: GSF Q3 2017 Presentation ENG

Presentasjon på Hotel Continental, Oslo og webcast onsdag 8. november 2017 kl. 08:00.

Resultatet vil bli presentert av konsernsjef Andreas Kvame og finansdirektør Atle-Harald Sandtorv.

Presentasjonen og påfølgende Q&A vil bli holdt på norsk og kan følges direkte via webcast på https://www.griegseafood.no/invest/webcast/

Kontaktinformasjon

 • Andreas Kvame, CEO, tel: +47 907 71 441
 • Atle Harald Sandtorv, CFO, tel +47 908 45 252

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om Grieg Seafood

Grieg Seafood ASA er et av verdens ledende oppdrettsselskaper innen atlantisk laks. Forretningsutviklingen av Grieg Seafood har fokus på resultatbasert vekst og bærekraftig bruk av naturlige ressurser. Konsernet har en årlig produksjonskapasitet på over 100.000 tonn slaktet vekt. Selskapet har oppdrettsanlegg i Finnmark, Rogaland, British Columbia (Canada) og på Shetland. Hovedkontoret ligger i Bergen. Til sammen arbeider over 700 mennesker i Grieg Seafood.

 

GSF Q2 2017 – Nok et sterkt resultat fra Grieg Seafood

Hovedtrekk – 2. kvartal 2017

 • Resultatvekst drevet av høye priser.
 • Solid finansiell stilling
 • Stabil produksjon i Norge og BC.
 • Lus- og algeutfordringer på Shetland.
 • Tildelt en ny lokalitet i Finnmark.
 • To lokaliteter ASC sertifisert.
 • Sikret eierandeler i stor smolt produksjon i Finnmark og Rogaland.

Resultat 2. kvartal 2017

Grieg Seafood konsernet slaktet 18 503 tonn laks i andre kvartal 2017, opp fra 16 263 tonn fra samme periode i fjor, tilsvarende en økning på 14 %.

Kombinert med økte priser ga dette samlede driftsinntekter på NOK 2 030 millioner kroner, en økning på 21 % sammenlignet med samme periode i 2016.

Konsernets EBIT (driftsresultat) før biomassejusteringer endte på NOK 392 millioner i andre kvartal 2017, sammenlignet med NOK 312 millioner i andre kvartal 2016.

Per kilo endte EBIT på NOK 21,20 i perioden, opp fra NOK 19,20 per kilo i andre kvartal 2016. Gjennomsnittlig spotpris er opp NOK 3,60 per kilo, mens GSF sin realiserte pris er opp NOK 7,70 per kilo. Differansen skyldes i all hovedsak høyere priser på kontrakter. Kostnaden er opp 5,70 per kilo sammenliknet med andre kvartal 2016. Utfordrende biologi på Shetland bidrar sterkt til denne økningen i kost.

Strategiske prioriteringer

Det er et mål at kostnadsnivået i Grieg Seafood skal ned på bransjegjennomsnittet eller lavere. Det er også et mål å øke produksjonen med 10 % per år frem til 2020.

GSF jobber kontinuerlig for å effektivisere driften. Dette innebærer økt produksjon per anlegg og konsesjon og reduserte kostnader målt per kilo.

Et av de viktigste tiltakene for økt produksjon er utsett av større smolt. Dette gir kortere produksjonstid i sjø, noe som reduserer den biologiske risikoen. I tillegg er en økning i antall smolt avgjørende for å sikre fremtidig vekst, og å redusere kost per kilo.

For 2017 er det planlagt å sette ut 26 millioner smolt, noe som er en økning på 28 % sammenlignet med 2016. Per utgangen av første halvår 2017 følges denne planen. Så langt i år er det satt ut 10 millioner smolt.

For å vokse gjennom økt utnyttelsen per konsesjon, er bedret lokalitetsfleksibilitet viktig. Det jobbes derfor kontinuerlig innenfor dette området mot lokale myndigheter.

Markedsutvikling

Lakseprisene har gått noe opp i Q2 2017. Et unntak er prisene i det nordamerikanske markedet, hvor det har vært en nedgang gjennom kvartalet.

Kontraktsandelen for Norge var 18 % i Q2 2017. Denne andelen forventes å bli 32 % i Q3 2017. For 2017 som helhet er kontraktsandelen estimert til 25 %. Det jobbes nå også med kontrakter for 2018.

Framtidsutsikter

Det forventes at tilbudet av laks vil øke i Q3 2017, noe som kan sette press på prisene. På lengre sikt er det imidlertid ingen tegn til endring i den sterke markedstrenden som har vært de siste årene.

Slaktevolumet for Q3 2017 forventes å bli 16 500 tonn. For 2017 som helhet forventes det et slaktevolum på 67 000 tonn, noe som er ned 3 000 tonn i forhold til tidligere guiding. Dette må sees i sammenheng med den biologiske situasjonen på Shetland.

Vedlagt følger selskapets rapport og presentasjon for Q2 2017.

GFS Q2 2017 Presentation ENG
GSF Q2 2017 Rapport NO

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

 • CEO Andreas Kvame (mobil: +47 907 71 441)
 • CFO Atle Harald Sandtorv (mobil: +47 908 45 252)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

 

GSF Q1 2017 – rapport og presentasjon

GRIEG SEAFOOD ASA: Q1 2017 – planlagt lavt slaktevolum i Q1 for å bygge biomasse

 

Hovedtrekk – 1. kvartal 2017

 • EBIT på MNOK 131,5 (EBIT/kg NOK 15).
 • Fortsatt sterkt marked.
 • Lavt slaktevolum (8 552 tonn) i tre av regionene, som planlagt for å få høyere tilvekst i sjø, øker kost per kg.
 • Stabil produksjon i alle regionene.
 • EBIT/kg NOK 28,0 i Rogaland.
  – Normalt slaktevolum og stabil kost.
 • EBIT/kg på NOK 9,4 i Finnmark.
  – ILA-lokalitet brakklagt, kost tatt i Q4.
 • EBIT/kg på NOK 14,1 i BC.
  – Slakting fra svak generasjon med tidligere algeutfordringer.
 • EBIT/kg NOK -11,2 på Shetland.
  – Slakting fra svake lokaliteter som skal legges brakk i ny produksjonsplan.
 • Forventet slaktevolum i 2017 på 70 000 tonn opprettholdes.
  – Smoltutsett i henhold til plan og øket (både antall og størrelse) i forhold til Q1 2016.


Resultat 1. kvartal 2017

Konsernets EBIT før biomassejusteringer ble MNOK 131 i 1. kvartal 2017, sammenlignet med MNOK 214 i 1. kvartal 2016. Slaktevolumet i 1. kvartal 2017 var 8 552 tonn mot 13 635 tonn i tilsvarende kvartal i fjor, som er en nedgang på 37%. Det lave slaktevolumet var planlagt for å beholde mest mulig biomasse i sjøen, og dermed få høyere tilvekst.

EBIT til de fire regionene inkluderer verdiskapningen til salg/Ocean Quality (OQ), mens OQ sin verdiskapning relatert til Bremnes (som eier 40% av OQ) sin fisk, er i posten IKE i tabellen over.

Resultatet før skatt ble MNOK -69 sammenlignet med MNOK 252 i 1. kvartal 2016. Det negative resultatet må sees i sammenheng med at verdijusteringen av biomassen ble redusert som følge av en nedgang i lakseprisene fra Q4 2016 til Q1 2017.

Konsernets driftsinntekter ble MNOK 1 422 i 1. kvartal 2017, en endring på 12% sammenlignet med samme periode i 2016. Økningen skyldes høyere priser og noe øket volum fra Bremnes (ekstern fisk) sammenlignet med Q1 2016.

Resultatet for Q1 2017 er preget av lave slaktetall i aller regionene med unntak av Rogaland. Dette fører til at det er et mindre volum å dele de faste kostnadene på og at kost/kg dermed øker.

Etter en nedgang i lakseprisene de første ukene i 2017 har markedet relativt stabile. GSF opplever at etterspørselen etter laks er god på dagens prisnivå.

Kontraktsandelen for Norge var 55% i Q1 2017. Denne andelen forventes å bli 17% i Q2 2017. Nedgangen i kontraktsandel må blant annet sees i sammenheng med et øket slaktevolum i Q2. For 2017 som helhet er kontraktsandelen på 21%. Det planlegges å øke denne noe.

 

Tiltak for å øke produksjonen og ta ned kostnadene

Det er et mål at kostnadsnivået i GSF skal ned på et bransjegjennomsnitt eller lavere. Det er også et mål å øke produksjonen med 10% i årlig i perioden 2018-2020.

GSF jobber kontinuerlig for å effektivisere driften. Dette innebærer både øket produksjon per anlegg og konsesjon, samt reduserte kostnader målt per kg.

Et av de viktigste tiltakene er å sette ut større smolt, noe som gjør det mulig å ta ned produksjonstiden i sjø. Videre er det også avgjørende for vekst og redusert kostnad at antall smolt økes.

Det planlegges derfor et øket smoltutsett for 2017 sammenliknet med 2016. Så langt i år er en i rute i forhold til denne planen.

Det fokuseres også på bedret/god overlevelse.

 

Fremtidsutsikter

Det er forventninger om begrenset global tilbuds¬vekst for laks. Den underliggende etterspørselen etter produktet er sterk. Det forventes derfor gode laksepriser i 2017.

Slaktevolumet for Q2 2017 forventes å bli 18 000 tonn. For 2017 som helhet forventes det et slaktevolum på 70 000 tonn, noe som er en vekst på 8% i forhold til 2016.

 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

– CEO Andreas Kvame (mobil: +47 907 71 441)
– CFO Atle Harald Sandtorv (mobil: +47 908 45 252)

 

GSF Q1 2017 rapport
GSF Q1 2017 presentation

GSF – Årsrapport 2016

Sterk prestasjon ga resultater

Grieg Seafood ASA har i dag offentliggjort sin styregodkjente årsrapport for 2016.

Årsrapporten inneholder styrets beretning, prinsipper for eierstyring og selskapsledelse, samt årsregnskapene for konsern og morselskap.


 

 

 

 

GSF Q4 2016 – rapport og presentasjon

Grieg Seafood ASA: Q4 2016 – rekordhøyt resultat

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedtrekk – 4. kvartal 2016

 • Beste kvartal noensinne for GSF med EBIT på MNOK 456 (EBIT/kg NOK 21,8).
 • Høyt slaktevolum (20 917 tonn) i sterkt marked.
 • Styret foreslår NOK 3,- i utbytte.
 • EBIT/kg NOK 27,9 i Norge.
  • Kontraktsandel på 32%.
  • ILA-hendelse i Finnmark, ellers stabil produksjon.
  • God produksjon i Rogaland.
 • EBIT/kg på NOK 7,0 i BC.
  • EBIT preget av utfordringer med alger i tidligere kvartaler.
  • Forbedret produksjon gjennom Q4.
 • EBIT/kg NOK 8,8 på Shetland.
  • Utslakting fra svake lokaliteter.
  • Overgang til 18 måneders produksjonsplan går som planlagt.
 • Forventet slaktevolum i 2017 på 70 000 tonn.

 

Resultat 4. kvartal 2016

Konsernets EBIT før biomassejusteringer ble MNOK 456 i 4. kvartal 2016, sammenlignet med MNOK 43 i 2015. Slaktevolumet i 4. kvartal 2016 var 20 917 tonn mot 15 279 tonn tilsvarende kvartal i fjor, som er en økning på 37%.

EBIT til de fire regionene inkluderer verdiskapningen til salg/Ocean Quality (OQ), mens OQ sin verdiskapning relatert til Bremnes (som eier 40% av OQ) sin fisk, er i posten IKE i tabellen på s. 4 i rapporten.

Resultatet før skatt og biomassejusteringer ble MNOK 456 sammenlignet med MNOK 5,5 i 4. kvartal 2015.

Konsernets driftsinntekter ble MNOK 2 069 i 4. kvartal 2016, en økning på 74% sammenlignet med samme periode i 2015.

Styret er tilfreds med resultatet for 2016. Resultatet er en konsekvens av høy laksepris, vesentlig bedre produksjon og lavere dødelighet. De ansatte gir et viktig bidrag til verdiskapingen og det vil bli utbetalt en lik bonus til alle ansatte i tillegg til de ordinære bonusordninger. Denne kostnaden er inkludert i Q4-tallene og nedenstående kostnader for segmentene.

Markedsprisen på laks var jevnt stigende gjennom hele Q4 2016 både i Europa og USA. 2016 ble avsluttet med et historisk sterkt marked.

Kontraktsandelen for Norge var 32% i Q4 2016, noe som har vært med å redusere realisert pris. Denne andelen forventes å bli rundt 60% i Q1 2017. Økningen i kontraktsandel må sees i sammenheng med et lavt slaktevolum i Q1.


Tiltak for å øke produksjonen og ta ned kostnadene

Det er et mål at kostnadsnivået i GSF skal ned på et bransjegjennomsnitt eller lavere. Det er også et mål å øke produksjonen med 10% i årlig i perioden 2018-2020.

GSF jobber kontinuerlig for å effektivisere driften. Dette innebærer både øket produksjon per anlegg og konsesjon, samt reduserte kostnader målt per kg.

Et av de viktigste tiltakene er å sette ut større smolt, noe som gjør det mulig å ta ned produksjons¬tiden i sjø. Videre er det også avgjørende for vekst og redusert kostnad at antall smolt økes.

Det fokuseres også på bedret/god overlevelse.


Fremtidsutsikter

Det er forventninger om begrenset global tilbuds¬vekst for laks. Den underliggende etterspørselen etter produktet er sterk. Det forventes derfor gode laksepriser i 2017.

Slaktevolumet for Q1 2017 forventes å bli 8 400 tonn. For 2017 som helhet forventes det et slaktevolum på 70 000 tonn, noe som er en vekst på 8% i forhold til 2016. Slaktevolumet er 3 000 lavere enn opprinnelig planlagt, som følge av ILA-hendelsen i Finnmark, omtalt i rapporten.


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

– CEO Andreas Kvame (mobil: +47 907 71 441)
– CFO Atle Harald Sandtorv (mobil: +47 908 45 252)

 

GSF Q4 2016 rapport
GSF Q4 2016 presentasjon

GSF Q3 2016 – rapport og presentasjon

Q3 2016 – sterkt Q3-resultat

griegseafood22

Hovedtrekk – 3. kvartal 2016

 • Godt kvartal med EBIT på MNOK 186 (EBIT/kg NOK 13,3).
 • NOK 1 per aksje i utbytte.
 • Fortsatt sterkt marked.
 • EBIT/kg NOK 15,2 i Norge.
  • Kontraktsandel på 47%.
  • God og stabil biologi.
 • EBIT/kg på NOK 4,0 i BC.
  • Alger har gitt utfordrende produksjon (nedskrivninger på NOK 5 per kg i kvartalet).
  • Mer robust produksjonsplan for ferskvann og sjø under arbeid.
 • EBIT/kg NOK 15,9 på Shetland.
  • Tilfredsstillende resultat.
  • Lus, AGD og alger har gitt varierende produksjon gjennom kvartalet.
 • Forventet slaktevolum 2017 på 73 000 (+11%), hvorav 48 000 tonn fra Norge (66% av totalt slaktevolum).
 • Søker om 10 utviklingskonsesjoner.


Resultat 3. kvartal 2016

Konsernets driftsresultat før biomassejusteringer ble MNOK 186 i 3. kvartal 2016, sammenlignet med MNOK -44 i 2015. Slaktevolumet i 3. kvartal 2016 var 13 911 tonn mot 19 480 tonn tilsvarende kvartal i fjor, som er en nedgang på 28,5%.

EBIT til de fire regionene inkluderer verdiskapningen til salg/Ocean Quality (OQ), mens OQ sin verdiskapning relatert til Bremnes (som eier 40% av OQ) sin fisk, er i posten IKE i tabellen over.

Resultatet før skatt og biomassejusteringer ble MNOK 143 sammenlignet med MNOK -74 i 3. kvartal 2015.

Konsernets driftsinntekter ble MNOK 1 553 i 3. kvartal 2016, en økning på 25% sammenlignet med samme periode i 2015.

ASA-kostnaden er over det normale som følge av høy kostnad i forbindelse med økt avsetning til ledelsens opsjonsordning. Dette utgjør MNOK 8 for kvartalet, og må sees i sammenheng med øket aksjekurs.

Q3 er ofte et kvartal med økende tilbud og fallende laksepriser. Laks levert Oslo (NASDAQ) ble likevel ikke priset under 50 NOK/kg i kvartalet. Dette bekrefter et sterkt marked. US-markedet var stabilt gjennom Q3.

På grunn av lavt slaktevolum i Q3 2016 ble kontraktsandelen høy (47% i Norge), noe som har vært med å redusere realisert pris. Denne andelen forventes å bli rundt 30% i Q4.


Tiltak for å øke produksjonen og ta ned kostnadene

Det er et mål at kostnadsnivået i GSF skal ned på et bransjegjennomsnitt eller lavere. Det er også et mål å øke produksjonen med 10% årlig i perioden 2017-2019.

GSF jobber kontinuerlig for å effektivisere driften. Dette innebærer både øket produksjon per anlegg og konsesjon, samt reduserte kostnader målt per kg.

Et av de viktigste tiltakene er å sette ut større smolt, noe som gjør det mulig å ta ned produksjons-tiden i sjø. Videre er det også avgjørende for vekst og redusert kostnad at antall smolt økes.

Det fokuseres også på bedret/god overlevelse.


Fremtidsutsikter

Det er forventninger om begrenset global tilbuds¬vekst for laks. Den underliggende etterspørselen etter produktet er sterk. Det forventes derfor gode laksepriser både i resten av 2016 og inn i 2017.

Slaktevolumet for Q4 2016 forventes å bli 22 200 tonn. Dette gir et volum på 66 000 tonn for 2016, som er 2 000 lavere enn guidingen gitt i forrige kvartalspresentasjon. Bakgrunnen for denne endringen er lavere produksjon enn forventet både i BC og på Shetland.

I 2017 forventes det et slaktevolum på 73 000 tonn, noe som er en vekst på 11%. Den største veksten kommer i Norge. Finnmark øker sitt slaktevolum med 20% både i 2016 og 2017. I Rogaland er forventet vekst 25% i 2016 og 5% i 2017.

For å sikre ytterligere produksjonskapasitet vil GSF søke om 10 utviklingskonsesjoner i Rogaland. Det planlegges å ta i bruk offshore-teknologi. Dette skjer i tett samarbeid med teknologileverandører fra både oppdretts- og oljebransjen.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

– CEO Andreas Kvame (mobil: +47 907 71 441)
– CFO Atle Harald Sandtorv (mobil: +47 908 45 252)

 

GSF Q3 2016 rapport
GSF Q3 2016 presentasjon

 

 

GSF Q2 2016 – rapport og presentasjon

 

Grieg Seafood ASA: Q2 2016 – godt resultat

griegseafood30

 

 

 

 

 

 

 

Hovedtrekk – 2. kvartal 2016

 • Beste kvartal noensinne med EBIT på MNOK 312 (EBIT/kg NOK 19,2).
 • Rekordresultat for 1. halvår med EBIT på MNOK 526.
 • storisk sterkt marked, men fallende US-priser i slutten av Q2.
 • EBIT/kg NOK 22,5 i Norge.
  – Kontraktsandel 31%.
  – Lavt slaktvolum i Finnmark.
  – Redusert kost i Rogaland.
 • Bedret drift på Shetland, EBIT/kg NOK 22,0.
 • Forsert utslakting, i godt marked, for å ta ned biologisk risiko.
  – Konsernets slaktevolum i Q2 2016 ble 16 263 tonn sløyd vekt.
 • Volumguidingen for 2016 tas ned med 2 000 tonn til 68 000 tonn på grunn av:
  – Forsert slakting.
  – Svak produksjon i BC som følge av alger.
  – Økende behandling mot lus og derfor tapte fôringsdager i Rogaland.
 • Fortsatt bedring i nøkkeltall og soliditet.
 • Avhendelse av GSF sin UK-virksomhet er vurdert, men innkomne bud reflekterer ikke godt nok forbedret drift i regionen.

 

Resultat 2. kvartal 2016

Konsernets driftsresultat før biomassejusteringer ble MNOK 312 i 2. kvartal 2016, sammenlignet med MNOK -21 i 2015. Slaktevolumet i 2. kvartal 2016 var 16 263 tonn mot 17 558 tonn tilsvarende kvartal i fjor, som er en volumendring på -7,4%.

EBIT til de fire regionene inkluderer verdiskapningen til salg/Ocean Quality (OQ), mens OQ sin verdiskapning relatert til Bremnes (som eier 40% av OQ) sin fisk er i posten IKE i tabellen over.

Resultatet før skatt og biomassejusteringer ble MNOK 273, sammenlignet med MNOK -20 i 2. kvartal 2015.

Konsernets driftsinntekter ble MNOK 1 682 i 2. kvartal 2016, en økning på 44%, sammenlignet med samme periode i 2015.

Vi gikk inn i Q2 med et historisk sterkt marked. I Europa ble prisene ytterligere styrket gjennom kvartalet. US-markedet ble imidlertid noe presset mot slutten av Q2.

For Q2 2016 var kontraktsandelen 31% i Norge. Denne andelen forventes å bli 52% i Q3. Lavt slaktevolum i Q3 trekker kontraktsandelen opp i dette kvartalet. I Q4 vil kontraktsandelen gå ned.

 

Tiltak for å øke produksjonen og ta ned kostnadene

Det er et mål at kostnadsnivået i GSF skal ned på et bransjegjennomsnitt eller lavere. Det er også et mål å øke produksjonen med 10% årlig i perioden 2017-2019.

GSF jobber kontinuerlig for å effektivisere driften. Dette innebærer både øket produksjon per anlegg og konsesjon, samt reduserte kostnader målt per kg.

Et av de viktigste tiltakene er å sette ut større smolt, noe som gjør det mulig å ta ned produksjonstiden i sjø. Videre er det også avgjørende for vekst og redusert kostnad at antall smolt økes.

Det fokuseres også på bedret/god overlevelse.

 

Fremtidsutsikter

Det er forventninger om begrenset global tilbuds¬vekst for laks. Den underliggende etterspørselen etter produktet er sterk. Det forventes derfor gode laksepriser både i resten av 2016 og inn i 2017. I Q3 2016 kan imidlertid markedet bli presset i enkelt uker, noe som kan gi lavere priser i disse periodene.

US-markedet forventes å ha en spesielt god utvikling kommende halvår som følge av redusert tilbud fra Chile.

Slaktevolumet for 2016 forventes å bli 68 000 tonn, som er 2 000 lavere enn guidingen gitt i forrige kvartalspresentasjon. Lavere produksjon enn forventet i BC og Rogaland er bakgrunnen for denne endringen.

I Q3 2016 forventes det et slaktevolum på 13 500 tonn. Dette er relativt lavt. I Q4 planlegges det derfor en betydelig økning i slaktet volum.

Det pågår en prosess for å ansette ny region¬direktør i BC.

Vedlagt følger selskapets rapport og presentasjon for Q1 2016.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

– CEO Andreas Kvame (mobil: +47 907 71 441)

– CFO Atle Harald Sandtorv (mobil: +47 908 45 252)

 

GSF Q2 2016 rapport

GSF Q2 2016 presentation

 

 

GSF Q1 2016 – rapport og presentasjon

 

Grieg Seafood ASA: Q1 2016 – historisk godt resultat

Hovedtrekk – 1. kvartal 2016q1 2016 En flott dag på Tinnlandet

 • Grieg Seafood (GSF) leverte sitt beste kvartal noensinne med en EBIT på MNOK 214 (EBIT/kg NOK 15,7).
 • EBIT/kg NOK 19,6 i Norge (kontraktsandel 25%).
 • Historisk sterkt marked.
 • Stabil sjøproduksjon i alle regionene.
 • Konsernets slaktevolum i Q1 2016 ble 13 635 tonn sløyd vekt.
 • Volumguidingen for 2016 opprettholdes med 70 000 ton.
 • Vesentlig bedring av nøkkeltall og soliditet.
 • Styret foreslår utbytte på NOK 0,5 per aksje.

Resultat 1. kvartal 2016

Konsernets driftsresultat før biomassejusteringer ble MNOK 214 i 1. kvartal 2016, sammenlignet med MNOK 70 i 2015. Slaktevolumet i 1. kvartal 2016 var 13 635 tonn mot 13 081 tonn tilsvarende kvartal i fjor, noe som er en volumendring på 4,2%.

EBIT til de fire regionene inkluderer verdiskapningen til salg/Ocean Quality (OQ), mens OQ sin verdiskapning relatert til Bremnes (som eier 40% av OQ) sin fisk er i posten IKE i tabellen over.

Resultatet før skatt og biomassejusteringer ble MNOK 173, sammenlignet med MNOK 46 i 1. kvartal 2015.

Konsernets driftsinntekter ble MNOK 1 299 i 1. kvartal 2016, en økning på 26%, sammenlignet med samme periode i 2015.

Laksemarkedet er historisk sterkt, og prisene har vært høye gjennom hele kvartalet. Kvartalet startet dog med noe mer moderate priser på det amerikanske markedet, men i løpet av de tre første månedene i 2016 har US-prisene kommet betydelig opp.

For Q1 2016 var kontraktsandelen 25% i Norge. Denne andelen forventes å øke til 35% i Q2. GSF har et generelt mål om å ligge mellom 20% og 50% i kontraktsandel.

Tiltak for å øke produksjonen og ta ned kostnadene

Det er et mål at kostnadsnivået i GSF skal ned på et bransjegjennomsnitt eller lavere. Det er også et mål å øke produksjonen med 10% årlig i perioden 2017-2019.

GSF har behov for å effektivisere driften. Dette innebærer både øket produksjon per anlegg og konsesjon, samt reduserte kostnader målt per kg.

Et av de viktigste tiltakene er å sette ut større smolt, som gjør det mulig å ta ned produksjonstiden i sjø.

Videre er det også avgjørende for vekst og redusert kostnad at antall smolt økes.

Fremtidsutsikter

Det er forventninger om redusert tilbud, og dermed et sterkt laksemarked i tiden fremover. Dette gjelder også US-markedet.

GSF opprettholder slaktevolumet for 2016 med 70 000 tonn. Norge utgjør 61% av slaktevolumet for 2016, mot 53% i 2015.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

– CEO Andreas Kvame (mobil: +47 907 71 441)

– CFO Atle Harald Sandtorv (mobil: +47 908 45 252)

 

GSF Q1 2016 rapport

GSF Q1 2016 presentasjon

 

 


Grieg Seafood ASA: Q4 2015 – gode marginer i Norge og BC

Hovedtrekk – 4. kvartal 2015

 • Grieg Seafood (GSF) har en operasjonell EBIT på MNOK 43 i Q4 2015, hvorav Norge utgjør MNOK 96 (10,6 i EBIT/kg).
 • Sterkt marked med økende priser mot slutten av kvartalet.
 • Stabil produksjon i Finnmark og BC. Noe svakere i Rogaland.
 • Utfordringer med alger og lus gav også i Q4 høy dødelighet og svak produksjon på Shetland. Produksjonssyklusen i denne regionen endres fra 24 til 18 måneder for å ta ned den biologiske risikoen.
 • Konsernets slaktevolum i Q4 2015 ble 15 279 tonn sløyd vekt. For hele 2015 er tilsvarende tall 65 398 tonn.
 • Volumguidingen for 2016 opprettholdes med 70 000 tonn.
 • Obligasjonslån på MNOK 400 ble refinansiert med bankgjeld i Q4.


Resultat 4. kvartal 2015

Konsernets driftsresultat før biomassejusteringer ble MNOK 43 i 4. kvartal 2015, sammenlignet griegseafood18med MNOK 130 2014. Slaktevolumet i 4. kvartal 2015 var 15 279 tonn mot 15 941 tonn tilsvarende kvartal i fjor.

Resultatet før skatt og biomassejusteringer ble MNOK 5,5, sammenlignet med MNOK 132,3 i 4. kvartal 2014.

Konsernets driftsinntekter ble MNOK 1 189 i 4. kvartal 2015, en økning på 14%, sammenlignet med samme periode i 2014. Volumet er redusert med 4%.

Laksemarkedet er sterkt, og prisene har øket gjennom kvartalet. Det amerikanske markedet har imidlertid også vært svakt i dette kvartalet. UK-markedet er fortsatt presset på grunn av sterkt GBP. Selskapet har hatt få priskontrakter i Q4 2015.

GSF sitt Q4 2015-resultat er preget av svært høye kostnader på Shetland, grunnet høy dødelighet, samt ufordelaktig GBP. I Norge er det små enderinger i kostnadene sammenlignet med forrige kvartal. I BC går kostnaden ned.


Tiltak for å øke produksjonen og ta ned kostnadene

Det er et mål at kostnadsnivået i GSF skal ned på et bransjegjennomsnitt eller lavere. Det er også et mål å øke produksjonen med 10% årlig i perioden 2017-2019.

GSF har behov for å effektivisere driften. Dette innebærer både øket produksjon per anlegg og konsesjon, samt reduserte kostnader målt per kg. Følgende tiltak gjennomføres:

Det settes ut større smolt som gjør det mulig å ta ned produksjonstiden i sjø. Også antall smolt økes.

Grønne lisenser blir implementert i Finnmark i løpet av 2016. Det er også et generelt fokus på MTB-utnyttelse og øket produksjon i hele gruppen.

I BC blir det anskaffet oksygenutstyr for å redusere den negative effekten av perioder med lavt oksygennivå.

Det gjennomføres et innkjøpsprosjekt som skal ta ned innkjøpskostnaden med 10% (fôr er ikke regnet med her).

Det er gjennomført endringer i organisasjonen som skal øke fokuset på drift. Alle stabsfunksjoner er samlet i Bergen. Alle IT-systemer er standardisert i gruppen. Det er ansatt en HR-direktør med ansvar for å utvikle de ansatte i GSF.

På Shetland gjennomføres følgende:
Produksjonssyklusen endres fra 24 til 18 måneder. En vil gjennom denne planen kunne utnytte de gode lokalitetene bedre. Mindre gode lokaliteter vil bli lagt midlertidig brakk, og bemanningen på sjø vil bli redusert.

Det gjennomføres også en reduksjon av antall ansatte på slakteriet i denne regionen.

Rognkjeks implementeres som et virkemiddel mot lus. Overvåking av alger blir også et fokusområde.

Videre har styret vedtatt å sette i gang en strategisk gjennomgang av selskapets virksomhet på Shetland.


Fremtidsutsikter

Det er forventninger om redusert tilbud, og dermed et sterkt laksemarked i tiden fremover. Dette gjelder også US-markedet.

GSF opprettholder slaktevolumet for 2016 med 70 000 tonn. Finnmark økes med 1 000 tonn, mens Shetland tas ned med tilsvarende mengde. Norge utgjør 61% av slaktevolumet for 2016, mot 53% i 2015.

Vedlagt følger selskapets rapport og presentasjon for Q4 2015.


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

– CEO Andreas Kvame (mobil: +47 907 71 441)

– CFO Atle Harald Sandtorv (mobil: +47 908 45 252)

 

GSF Q4 2015 rapport

GSF Q4 2015 presentation