Category Archives: Uncategorized

Grieg Seafood Årsrapport

Grieg Seafood har publisert sin integrerte årsrapport for 2018. Rapporten inneholder bærekraftsrapportering og komplett årsregnskap med noter som godkjent av Styret.

For mer informasjon kontakt

 • CEO Andreas Kvame (Tlf: +47 907 71 441)
 • CFO Atle Harald Sandtorv (Tlf: +47 908 45 252)

Klikk på bildet for å gå til web-rapporten:

Grieg Seafood blant topp ti på SHE-indeksen

Selv om laksenæringen fremdeles er en mannsdominert bransje, peker pilene i riktig retning. Grieg Seafood klatret opp til 8. plass på SHE-indeksen for 2019.

Andreas Kvame, administrerende direktør i Grieg Seafood.

-Vi har en veldig lang vei igjen å gå før vi er i mål med likestilling både i næringen og i Grieg Seafood. Det gjelder særlig i produksjonen. Men vi jobber systematisk med å få flere kvinner inn i selskapet og inn i lederstillinger, sier Andreas Kvame, administrerende direktør i Grieg Seafood.

Likestillingsselskapet SHE og rådgivnings- og revisjonsselskapet EY står bak SHE-indexen, som måler kjønnsbalanse og likestilling i norske selskaper. Indeksen regner ut poeng basert på kjønnsbalansen i ledergrupper på ulike nivåer, samt bedriftens tiltak for å forbedre kvinneandelen i ledelsen.

Grieg Seafood klatret fra 12. plass i 2018 til 8. plass i 2019.

Fra sjømatnæringen har også Bremnes Seashore og AKVA group deltatt i undersøkelsen. Øverst på listen troner Schibsted, OBOS og DNB.  

Må brette opp ermene

Kvame mener sjømatselskapene lenge har vært altfor ensporet i rekrutteringen, og at næringen må brette opp ermene.

-De neste årene skal vi jobbe bredt med ulike løsninger for å redusere miljøavtrykket og forbedre fiskevelferden i oppdrettsnæringen. Da trenger vi de største talentene, uavhengig av kjønn, alder og annen bakgrunn, uttaler han.

-Mangfold er ikke bare etisk riktig. Det er i høyeste grad også i vår egen interesse, sier Kvame.

I 2019 deltar 79 selskaper av 500 spurte i SHE-indeksen.

For mer informasjon om She-indeksen, se www.shecommunity.com

Kristina Furnes blir global kommunikasjonssjef i Grieg Seafood

Oppdrettsselskapet styrker seg på strategisk kommunikasjon og ansetter rådgiver fra Geelmuyden Kiese.

-Vår næring er så heldige at vi får bruke fellesskapets fjorder til å produsere sunn laks til hele verden. Da er vi helt avhengig av tillit der vi opererer. Ansettelsen av Kristina Furnes er viktig for å bedre dialogen med samfunnet rundt oss, også i samarbeid med andre aktører i bransjen. Vi er glade for at hun blir med på laget, sier Andreas Kvame, konsernsjef i Grieg Seafood.

Furnes kommer fra stillingen som rådgiver i Skandinavias største kommunikasjonsbyrå, Geelmuyden Kiese, der hun har vært de siste tre årene. Hun har jobbet mye med problemstillinger i ulike deler av sjømatnæringen. Hun er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo.

-Jeg har hatt fantastiske og lærerike år i Geelmuyden Kiese. Men når jeg fikk muligheten til å jobbe for et av de verdensledende selskapene i en av Norges viktigste næringer var det helt umulig å si nei. Havbruksnæringen er stadig viktigere for å mette en voksende verden med sunn mat. Grieg Seafood er fremoverlente på bærekraft, digitalisering og vekst, og jeg gleder meg veldig til å sette i gang, sier Furnes.

Furnes tiltrer stillingen 2. januar 2019.

Grieg Holdings AS: Restructuring of shareholding

Grieg Holdings AS, main shareholder in Grieg Seafood ASA («Grieg Seafood»), has today decided to transfer all its shares in Grieg Seafood to Grieg Aqua AS through a demerger. Grieg Aqua AS will be established when the demerger is completed. The parent company of Grieg holdings AS, Grieg Maturitas II AS, will be the sole shareholder of Grieg Aqua AS.

Through the demerger 55 801 409 shares, corresponding to 49.97% of the outstanding shares in Grieg Seafood, are transferred. Grieg Holdings AS will not hold any shares in Grieg Seafood after the transaction.

In addition Grieg Ltd AS (owned 100% by Grieg Maturitas II AS) holds 217 390 shares, corresponding to 0.20%. The shares held by Grieg Ltd AS will be transferred to Grieg Aqua AS when the demerger of Grieg Holdings AS is completed.

In total Grieg Maturitas II AS holds 56 018 799 shares in Grieg Seafood through its subsidiaries, corresponding to 50.17% of the outstanding shares.

The Oslo Stock Exchange has, pursuant to section 6-2 (3) of the Norwegian Securities Trading Act, granted an exemption from the mandatory offer obligation with respect to the transactions.

This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Sections 4-2 and 4-3 of the Norwegian Securities Trading Act.

 

Harmful algal bloom caused mortalities at two sites in BC

Grieg Seafood has experienced acute mortality at two of its BC locations in the Jervis Inlet following harmful algal blooms (HAB) in the area. Total mortality is estimated to 250,000 fish or approximately 1,000 tons. This represents some 50 percent of the total biomass from the two locations.

Grieg Seafood continuously works to improve biosecurity and all of Grieg Seafood’s sites perform algal monitoring by taking daily samples which are analyzed using advanced image analysis techniques. This allows for the identification of the species, prevalence and depth distribution of any algae present.

The HAB in Jervis consisted of Heterosigma, a species of microscopic algae that cause acute mortality in fish. Due to extraordinarily high concentration and spread throughout the entire water column, use of Aeration treatments or other protective measures could not prevent the incident.

Grieg Seafood has insurances covering such incidents, and estimated costs including individual share of insurance are limited to NOK 25 million. The costs will be charged the Q2 2018 results.

The fish affected was scheduled to be harvested in the second half of 2018.

Contact information
Andreas Kvame, CEO, tel: +47 907 71 441
Atle Harald Sandtorv, CFO, tel +47 908 45 252

 

Q1 2018: Stabil biologi, godt grunnlag for videre vekst

Åpne kvartalsrapport Q1 2018
Åpne presentasjon Q1 2018 (eng)

Hovedtrekk – 1. kvartal 2018

 • God produksjon i Finnmark, BC og UK
 • Rogaland påvirket av lave sjøtemperaturer og PD
 • Lavt slaktevolum og derav høy kostnad per kg
 • Økende markedspriser gjennom kvartalet
 • EBIT/kg NOK 14,18
 • Ventet slaktevolum på rundt 80 000 tonn i 2018 opprettholdes, opp 28 % fra 2017
 • Styret har foreslått et utbytte på NOK 2,00 per aksje som besluttes på årets generalforsamling

Resultat 1. kvartal 2018

Grieg Seafood konsernet slaktet 11 433 tonn laks i første kvartal 2018, opp fra 8 552 tonn fra samme periode i fjor, tilsvarende en økning på 34 %. Snittprisen i kvartalet var ned NOK 5,36 kg fra samme periode i fjor. Realisert pris for Grieg Seafood var imidlertid ned kun NOK 2,70 per kg, blant annet som følge av mye slakting mot slutten av kvartalet, da prisene var på det høyeste.

Følgelig endte Grieg Seafoods samlede driftsinntekter for første kvartal 2018 på NOK 1 493 millioner, en økning på 5 % sammenlignet med samme periode i 2017.

Konsernets driftskostnader per kilo ble redusert med NOK 1,00 i kvartalet, hovedsakelig som følge av høyere slaktevolum, i tillegg til en stabil biologisk situasjon. De lavere kostandene kombinert med god prisoppnåelse ga en EBIT per kilo NOK 14,20 i perioden, mot NOK 15,40 per kilo i første kvartal 2017.

Konsernets EBIT (driftsresultat) før biomassejusteringer endte på NOK 162,1 millioner i kvartalet, sammenlignet med NOK 131,5 millioner i første kvartal 2017.

Strategiske prioriteringer

Grieg Seafood har et overordnet mål om å øke produksjonen med minimum 10 % per år frem til 2020. Videre har selskapet en ambisjon om at produksjonskostnadene skal være på nivå med, eller lavere enn gjennomsnittet for bransjen.

Sikker tilgang til smolt er kritisk for å sikre fremtidig vekst, og utsett av større smolt skal gi kortere produksjonstid i sjø og bidra til redusert biologisk risiko. Sentralt i vekststrategien er også økt utnyttelse av selskapets konsesjoner. For å bedre denne er det viktig med god fleksibilitet, og Grieg Seafood jobber kontinuerlig med lokale myndigheter for å sikre tilgang til nye, gode lokaliteter.

Høyere slaktevolumer, bedret kapasitetsutnyttelse og kortere produksjonstid gir også økt effektivitet og reduserte produksjonskostnader. Videre jobber selskapet kontinuerlig med kostnadsreduserende tiltak, og konsernet har etablert et internt forbedringsprogram som skal gå frem mot 2020.

Markedsutvikling

Lakseprisene gikk opp i første kvartal 2018 sammenliknet med fjerde kvartal 2017. Tilbudet av laks har så langt i år vært noe lavere enn tidligere forventet, noe som bør sees i sammenheng med lavere sjøtemperaturer i Norge enn normalt. Ovennevnte prisoppgang er likevel et tegn på at den underliggende etterspørselen etter laks er god.

Konsernets samlede kontraktsandel for Norge var 46 % i første kvartal 2018. Den høye andelen skyldes lavt slaktevolum i perioden. For andre kvartal 2018 anslås kontraktsandelen til 27 %, mens det for 2018 som helhet ventes en kontraktsandel på rundt 28 %.

Framtidsutsikter

Lavere global produksjon enn forventet har øket lakseprisene gjennom Q1. På lang sikt forventes det at forholdet mellom tilbuds- og etterspørselssiden for laks normaliseres, noe som gir grunnlag for gode markedspriser fremover.

For andre kvartal 2018 forventer Grieg Seafood å slakte rundt 21 400 tonn. For hele 2018 ventes et slaktevolum på rundt 80 000 tonn, tilsvarende en økning på 28 % i forhold til 2017.

Vedlagt følger selskapets rapport og presentasjon for Q4 2017.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

– CEO Andreas Kvame (mobil: +47 907 71 441)
– CFO Atle Harald Sandtorv (mobil: +47 908 45 252)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Ny rapport om bærekraft i Grieg Seafood

Grieg Seafood fortsetter sin tradisjon fra 2013 og offentliggjør alle konsernets vedtatte måleparametere innenfor bærekraft.

Grieg Seafood har vedtatt en ambisiøs strategi for å sikre bærekraft i alle aspekter av konsernets virksomhet. Selskapets mål er å være  en solid bærekraftig aktør i vår bransje, basert på konkrete resultater som rapporteres til markedet og offentligheten hvert år.
Forholdet til nasjonale og regionale myndigheter, lokalsamfunn, interesseorganisasjoner, eiere, leverandører og kunder – og forholdet til egne medarbeidere – blir grundig evaluert i bærekraftsrapporten. I tillegg til konkrete KPI-er (nøkkelindikatorer) tilbyr selskapet en kvalitativ vurdering av en rekke aspekter ved bærekraft.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indikatorer i bærekraftsrapporten

Lusebekjempelse: Forekomst av lakselus i alle regioner, månedlig gjennom året. Måling av medisinske og mekaniske tiltak.

Matvaretrygghet og kvalitet: Måling av spor etter uønskede legemidler, gifter eller metaller i oppdrettsfisken. Ingen forekomster i 2016.

Rømmingskontroll: Måling av rømming og rutiner for sporbarhet, viser tre tilfeller av rømming i 2016, ett i Finnmark og to på Shetland.

Fiskehelse: Rapportering fra fiskehelseprogrammet, dødelighet holdt under grensen på 7 % i Finnmark, nær målsetningen i Rogaland, forbedring i British Columbia, svakere resultat på Shetland.

Åpenhet og interessentdialog: Rapportering av kommunikasjon basert på åpenhet, respekt og ambisjon – med myndigheter, eiere, interesseorganisasjoner, investorer, kunder, leverandører og medarbeidere.

Øvrige indikatorer: Bærekraftig fôr – interaksjon med dyreliv – ansattes helse, sikkerhet og arbeidsmiljø – anti-korrupsjon og integritet – ringvirkninger i lokalsamfunn

 

Kontaktperson for mer info er bærekraftsansvarlig i GSF ASA:

Tor Eirik Homme, mobil 952 43 050

 

Bildeinformasjon:

Forsidebildet på bærekraftsrapporten kan brukes fritt mot kreditering «Foto: Hung Ngo».

 

 

 

LEGGE LISTA HØYERE: Global Salmon Initiative (GSI) publiserer sin tredje årlige rapport om bærekraft

GSI-medlemmer fremmer bransjeomfattende forbedringer innen bærekraft gjennom større åpenhet og samarbeid, og fortsetter å legge lista høyere for resultater i bransjen ved å publisere sin tredje årlige bærekraftrapport, som fremhever at en fjerdedel av alle GSI-anlegg nå er ASC-sertifisert

 

SONY DSC

Brussel, Belgia – 26. april 2017 kl. 09.00 CET: 2016 Sustainability Report, som i dag ble publisert av Global Salmon Initiative (GSI), inneholder fire år med data fra alle 12 GSI-medlemsbedrifter som driver med lakseoppdrett. Ved hjelp av Aquaculture Stewardship Council (ASC) Salmon Standard som rammeverk, dokumenterer rapporten GSI-medlemmers miljømessige og sosiale resultater innen 14 viktige bærekraftindikatorer. Rapporten fremhever også forbedringer med tanke på ansvarlig forretningspraksis. Årets rapport fortsetter å legge lista høyere med tanke på åpenhet i bransjen, og er også den første fra GSIs ledergruppe som omfatter data som er verifisert av uavhengige kontrollører, noe som gir ytterligere troverdighet og forsikringer for interessenter.
Høydepunkter fra 2016 Sustainability Report:

 • Nesten en fjerdedel av alle GSI-anlegg er nå ASC-sertifisert – en økning på 60 % fra 2015
 • Samlet bedre miljømessige resultater for oppdrettslaks sammenlignet med andre husdyrbesetninger på indikatorer som karbonavtrykk, energi- og proteinbevaring
 • Kontinuerlige forbedringer når det gjelder ansvarlig bruk av ingredienser i fôr. Det gjennomsnittlige forholdet for fôrkonvertering for oppdrettslaks er nå 1,3 : 1
 • GSI-medlemmer sysselsetter nesten 20 000 mennesker i småsamfunn og bygdesamfunn over hele verden
 • Fokus på pågående positiv sosial innvirkning gjennom meningsfulle samhandlinger med lokalsamfunn
 • Går mot større bruk av innovative og holistiske tilnærminger til sykdomshåndtering

Piers Hart, Global Head of Aquaculture hos WWF, sier, «Vi har fulgt arbeidet til GSI nøye i en årrekke og er fornøyd med å se ytterligere betydelig fremgang mot initiativets mål om å oppnå 100 % ASC-sertifisert oppdrettslaks innen 2020. Å sette ambisiøse bærekraftmål forblir en viktig faktor for hvert enkelt selskaper. Men endringer over hele sektoren kan kun skje gjennom kollektive bærekraftinitiativer som GSI, som representerer nesten 50 % av den globale laksenæringen. Det er derfor vi ber de som produserer oppdrettslaks om å bli ASC-sertifisert, enten hver for seg eller gjennom GSI-medlemskap. Vi håper også at dette vil være et insentiv for forhandlere rundt om i verden for å tilby deres forbrukere ASC-sertifisert laks».

GSIs bærekraftrapport viser også de mer gunstige miljømessige resultatene for oppdrettslaks sammenlignet med andre proteinsektorer – slik som kylling, oksekjøtt og gris – inkludert det lave, og fremdeles synkende, forholdet når det gjelder fôrkonvertering (jo lavere dette forholdet er, desto mer effektivt er et dyr med tanke på å beholde proteiner og energi fra fôr, og konvertere det til mat for mennesker), samt lavt karbonavtrykk.

«Vi ønsker å bruke den kombinerte kunnskapen og den globale rekkevidden med tanke på miljømessige og sosiale resultater, ikke bare innen oppdrettslakssektoren, men også innen næringsmiddelbransjen som helhet», sier Per Grieg, GSI Co-Chair og styreformann i Grieg Seafood ASA. «Vi ønsker å gå foran som et godt eksempel og demonstrere overfor andre selskaper, og andre sektorer, at forbedring av bærekraft er en problemstilling som går foran konkurranse. Det GSIs bærekraftrapport viser, er at det gjennom større åpenhet og bedre samarbeid er mulig å oppnå endringer i stor skala som er gode for miljøet, og som er bra for forretninger».

For å se GSIs bærekraftrapport, og for mer informasjon om arbeidet til GSI, går du til nettstedet på: http://globalsalmoninitiative.org/sustainability-report

OM GSI
Global Salmon Initiative (GSI) er et lederskapsinitiativ som ble opprettet i 2013 av produsenter av oppdrettslaks, og som har fokus på å gjøre betydelige fremskritt når det gjelder bærekraft i bransjen. I dag består GSI av 12 selskaper som representerer ca. 50 % av lakseoppdrettsnæringen globalt, og som jobber hardt for å realisere et felles mål om en svært bærekraftig kilde til sunn mat for en voksende global befolkning, samtidig som vi minimerer vårt økologiske fotavtrykk og fortsetter å forbedre våre sosiale bidrag.

GSIs medlemsselskaper er: Bakkafrost; Blumar; Cermaq; Compañía Pesquera Camanchaca; Empresas AquaChile; Grieg Seafood ASA; Huon Aquaculture; Los Fiordos; Marine Harvest; Multiexport Foods S.A.; New Zealand King Salmon og Ventisqueros. GSI-selskaper har tilstedeværelse i Australia, Canada, Chile, Færøyene, Irland, New Zealand, Norge og Storbritannia, og bidrar betydelig til økonomiene i disse landene.

I tillegg har GSI også en rekke assosierte medlemmer innen både den farmasøytiske industrien og fôrnæringen, deriblant Benchmark Holdings plc; BioMar; Cargill; Elanco; Merck, Sharpe and Dohme (MSD) Animal Health; PHARMAQ; Salmofood og Skretting.

For mer informasjon om GSI:

Mediekontakter:
Sophie Ryan
AXON
+1 604 506 8414
mailto:sryan@axon-com.com

Cameron Donald
AXON
+ 44 (0)7710 388 627
cdonald@axon-com.com

 

 

 

 

Global G.A.P Certified

Shetland181115

We can now congratulate Grieg Seafood Shetland as a Global G.A.P certified company.

– We are very happy about this. This shows that our company cover the criteria for legal compliance, for food safety, worker occupational health and safety, animal welfare, and environmental and ecological care, says Regional Manager Sigurd Pettersen.

– A Global G.A.P certification is also very important for the marked, he says.

The process of becoming Global G.A.P certified started last year.

The official confirmation sounds like this:
“The certification body Food Certification International Ltd. t/a Acoura Marine certified your products under your GLOBALG.A.P. No. 4056186358998 in the GLOBALG.A.P. database.”