Grieg Seafood ASA: Beste Q3 noen sinne

Hovedtrekk – 3. kvartal 2017

  • Resultatforbedring drevet av høyere volum
  • Marginer opprettholdt av god prisoppnåelse med positivt bidra fra kontrakter
  • EBIT-margin påvirket av planlagt slaktestopp i Rogaland
  • Stabil produksjon i Norge og BC, fortsatt utfordringer på Shetland
  • Tildelt en ny lokalitet i Finnmark (to i 21017)
  • Tilleggsutbytte NOK 1,00 per aksje
  • Planlagt volumvekst på 17 % til 77 000 tonn i 2018

Resultat 3. kvartal 2017

Grieg Seafood-konsernet slaktet 16 875 tonn laks i tredje kvartal 2017, opp fra 13 911 tonn fra samme periode i fjor, tilsvarende en økning på 21 %.

Kombinert med høyere realiserte priser ga dette driftsinntekter på NOK 1 855 millioner, en økning på 19 % sammenlignet med samme periode i 2016.

Per kilo endte EBIT på NOK 13,60 i perioden, mot NOK 13,30 per kilo i andre kvartal 2016. Gjennomsnittlig spot-pris var ned NOK 3,92 per kilo sammenlignet med tredje kvartal i fjor, mens Grieg Seafoods realiserte pris var opp NOK 2,79 per kilo. Konsernets samlede kontraktsandel for Norge var 30 % i tredje kvartal.

Sammenlignet med tredje kvartal i fjor, økte kostandene NOK 2,50 per kilo i perioden. Kostnadsøkningen er dels en følge av lavere slaktevolum i Rogaland, samt fortsatt svak biologisk utvikling på Shetland. Konsernets EBIT (driftsresultat) før biomassejusteringer endte således på NOK 229 millioner i perioden, opp fra NOK 186 millioner i tredje kvartal 2016.

«Grieg Seafood har mål om å øke produksjonen med minimum 10 % per år frem til 2020. Samtidig har vi en ambisjon om at produksjonskostnadene skal være på nivå med, eller lavere enn gjennomsnittet for bransjen. Vi jobber kontinuerlig med forbedringsprosesser på tvers av hele organisasjonen for å nå disse målene, og den positive utviklingen i tredje kvartal gir klare indikasjoner på at vi er på riktig vei», sier konsernsjef Andreas Kvame i Grieg Seafood.

Sikker tilgang til smolt er kritisk både for å sikre vekst og for å redusere kostnadsnivået, i tillegg til at utsett av større smolt gi kortere produksjonstid i sjø, og bidrar til redusert biologisk risiko. Grieg Seafood har i løpet av året inngått strategiske samarbeid med andre aktører for å bedre smolt kapasiteten. For 2017 er det planlagt å sette ut 26 millioner smolt, noe som er en økning på 28 % sammenlignet med 2016. Per utgangen av tredje kvartal 2017, er det satt ut 18 millioner smolt som er i henhold til plan. Sentralt i vekststrategien er også økt utnyttelse av selskapets konsesjoner. For å bedre denne er det viktig med god lokalitetsfleksibilitet, og Grieg Seafood jobber kontinuerlig med lokale myndigheter for å optimalisere denne.

Konsernets mål er å yte en konkurransedyktig avkastning til aksjonærene, dels gjennom økning i aksjekursen og dels gjennom utbytte. Selskapets finansielle stilling anses som god og konsernet har god fri likviditet ved utgangen av kvartalet. Styret har derfor besluttet å utdele tilleggsutbytte på NOK 1,00 per aksje.

Markedsutvikling 

Lakseprisene gikk noe ned i tredje kvartal 2017. Dette er normalt for perioden, da produksjonen, spesielt i Norge, øker mot slutten av dette kvartalet og legger press på prisene. Etterspørselen tar seg imidlertid normalt opp inn mot julesesongen, med tilhørende prisøkninger som ventet følge. I Nord-Amerika var markedet for atlantisk laks stabilt gjennom kvartalet.

Framtidsutsikter

Det forventes at etterspørselen etter laks vil øke inn mot julesesongen, noe som normalt vil øke prisene i fjerde kvartal. På lengre sikt forventes det at forholdet mellom tilbuds- og etterspørselssiden er stabil, noe som gir grunnlag for forventninger om fortsatt gode markedspriser for laks.

Grieg Seafood kontraktsandelen for fjerde kvartal anslås til 18 %. Selskapet jobber løpende med reforhandling av leveringskontrakter, og så langt er det inngått kontrakter for 22 % av det norske slaktevolumet for 2018. Slaktevolumet for Q4 2017 forventes å bli 22 100 tonn, noe som gir et samlet slaktevolum for hele 2017 på rundt 66 000 tonn. For 2018 ventes økt utsett av smolt å øke slaktevolumet til rundt 77 000 tonn.

Kvartalsrapport

Grieg Seafood ASA offentliggjør resultat for tredje kvartal 2017 onsdag 8. november. Kvartalsrapporten og presentasjonsmaterialet er tilgjengelig her:

KVARTALSRAPPORT: GSF Q3 2017 Rapport NO

KVARTALSPRESENTASJON: GSF Q3 2017 Presentation ENG

Presentasjon på Hotel Continental, Oslo og webcast onsdag 8. november 2017 kl. 08:00.

Resultatet vil bli presentert av konsernsjef Andreas Kvame og finansdirektør Atle-Harald Sandtorv.

Presentasjonen og påfølgende Q&A vil bli holdt på norsk og kan følges direkte via webcast på https://www.griegseafood.no/invest/webcast/

Kontaktinformasjon

  • Andreas Kvame, CEO, tel: +47 907 71 441
  • Atle Harald Sandtorv, CFO, tel +47 908 45 252

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om Grieg Seafood

Grieg Seafood ASA er et av verdens ledende oppdrettsselskaper innen atlantisk laks. Forretningsutviklingen av Grieg Seafood har fokus på resultatbasert vekst og bærekraftig bruk av naturlige ressurser. Konsernet har en årlig produksjonskapasitet på over 100.000 tonn slaktet vekt. Selskapet har oppdrettsanlegg i Finnmark, Rogaland, British Columbia (Canada) og på Shetland. Hovedkontoret ligger i Bergen. Til sammen arbeider over 700 mennesker i Grieg Seafood.