ETISKE RETNINGSLINJER

1. Generelt

Vi setter krav til ærlighet og integritet i alle forhold som angår forretningsvirksomheten.

 • Ingen ansatte skal direkte – eller via mellommenn – tilby, betale, invitere til eller motta ytelser som strider mot norsk lovgivning.
 • Forretningstransaksjoner foretatt på vegne av et Grieg-selskap skal kunne dokumenteres nøyaktig i tråd med god forretningsskikk.
 • Hvis det er den minste tvil om noe er akseptabelt eller ikke, skal overordnede konsulteres.
 • Hvis det forekommer uregelmessigheter eller forhold som går på tvers av de etiske retningslinjene, er man forpliktet til å ta saken opp med overordnede eller styre i eget selskap, eventuelt ledelsen eller styre i annet selskap i Grieg Gruppen. Slike henvendelser er lojal opptreden og vil bli behandlet på en ansvarlig måte. Den som rapporterer skal ikke oppleve negative konsekvenser fordi han/hun sier fra.

2. Habilitet

 • Ansatte i Grieg Seafood må ikke ta del i, eller søke å påvirke, en beslutning når det foreligger forhold som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes habilitet.
 • Ansatte skal uoppfordret fremlegge ethvert tvilstilfelle til overordnede for vurdering. Retningsgivende for vurderingen er om saken vil kunne skape tvil om den ansattes habilitet eller etiske rederlighet.
 • Ingen ansatt må la seg påvirke av utilbørlig press i sine forretningsmessige vurderinger. Enhver ansatt som føler seg utsatt for slikt press, må ta dette opp med overordnet.
 • Tilfeller av motstridende interesser skal rapporteres.

3. Gaver/ytelser/ representasjon

Generelt skal det vises stor aktsomhet med hensyn til å gi eller motta gaver eller andre ytelser. Gaver, ytelser eller representasjonstilbud som kan påvirke mottagerens integritet skal ikke aksepteres eller tilbys.

 • Det er ikke adgang til å gi eller motta noen form for personlige honorarer, provisjoner eller ytelser som kan oppfattes som forsøk på å påvirke beslutninger.
 • Det må aldri gis eller tas i mot noen form for gave/ytelse i tilknytning til forhandlinger eller som påskjønnelse for en bestemt kontrakt eller adferd fra motpartens side. Sedvanlige oppmerksomhetsgaver i tilknytting til f.eks. jul, jubileer, eller andre spesielle anledninger, regnes ikke inn under dette.
 • Moderat deltagelse i sosiale sammenkomster er en del av et høflig forretningsforhold. Graden av dette må ikke utvikle seg til et stadium hvor det kan påvirke beslutningsprosesser, og/eller kan gi grunn til mistanke om dette utad.

4. Personlige forhold

Den ansattes personlige forhold skal ikke komme i konflikt med Grieg Seafoods interesser og skade gruppens omdømme.

 • Enhver ansatt plikter å informere sin overordnede leder om personlige forhold av økonomisk eller annen art som det er grunn til å anta at publikum vil betrakte som skadelig for Grieg Seafood og selskapets omdømme. Denne plikten innskrenker ikke den ansattes personvern, og strekker seg ikke lenger enn hva som følger av vanlige arbeidsforhold i næringslivet.
 • Ansatte skal ikke utnytte sitt ansettelsesforhold i Grieg Seafood til å oppnå private fordeler. Unntatt fra dette er ordninger som gir alle ansatte samme fordeler.

5. Informasjonsbehandling og taushetsplikt

 • All informasjon som utleveres i forretningsdriften skal være korrekt og sannferdig. Ansatte skal ikke med hensikt utlevere tvetydig informasjon.
 • Alle ansatte har taushetsplikt om Grieg Seafoods kunder og kunders forretningsforhold. Tilsvarende gjelder andre opplysninger av fortrolig eller konfidensiell art en måtte få kjennskap til gjennom sitt arbeide.
 • Alle ansatte skal beskytte sensitiv og konfidensiell informasjon om kunder og interne forhold gjennom taushetsplikten og oppbevare dokumenter og data forsvarlig.