GSF Q2 2017 – Nok et sterkt resultat fra Grieg Seafood

Hovedtrekk – 2. kvartal 2017

  • Resultatvekst drevet av høye priser.
  • Solid finansiell stilling
  • Stabil produksjon i Norge og BC.
  • Lus- og algeutfordringer på Shetland.
  • Tildelt en ny lokalitet i Finnmark.
  • To lokaliteter ASC sertifisert.
  • Sikret eierandeler i stor smolt produksjon i Finnmark og Rogaland.

Resultat 2. kvartal 2017

Grieg Seafood konsernet slaktet 18 503 tonn laks i andre kvartal 2017, opp fra 16 263 tonn fra samme periode i fjor, tilsvarende en økning på 14 %.

Kombinert med økte priser ga dette samlede driftsinntekter på NOK 2 030 millioner kroner, en økning på 21 % sammenlignet med samme periode i 2016.

Konsernets EBIT (driftsresultat) før biomassejusteringer endte på NOK 392 millioner i andre kvartal 2017, sammenlignet med NOK 312 millioner i andre kvartal 2016.

Per kilo endte EBIT på NOK 21,20 i perioden, opp fra NOK 19,20 per kilo i andre kvartal 2016. Gjennomsnittlig spotpris er opp NOK 3,60 per kilo, mens GSF sin realiserte pris er opp NOK 7,70 per kilo. Differansen skyldes i all hovedsak høyere priser på kontrakter. Kostnaden er opp 5,70 per kilo sammenliknet med andre kvartal 2016. Utfordrende biologi på Shetland bidrar sterkt til denne økningen i kost.

Strategiske prioriteringer

Det er et mål at kostnadsnivået i Grieg Seafood skal ned på bransjegjennomsnittet eller lavere. Det er også et mål å øke produksjonen med 10 % per år frem til 2020.

GSF jobber kontinuerlig for å effektivisere driften. Dette innebærer økt produksjon per anlegg og konsesjon og reduserte kostnader målt per kilo.

Et av de viktigste tiltakene for økt produksjon er utsett av større smolt. Dette gir kortere produksjonstid i sjø, noe som reduserer den biologiske risikoen. I tillegg er en økning i antall smolt avgjørende for å sikre fremtidig vekst, og å redusere kost per kilo.

For 2017 er det planlagt å sette ut 26 millioner smolt, noe som er en økning på 28 % sammenlignet med 2016. Per utgangen av første halvår 2017 følges denne planen. Så langt i år er det satt ut 10 millioner smolt.

For å vokse gjennom økt utnyttelsen per konsesjon, er bedret lokalitetsfleksibilitet viktig. Det jobbes derfor kontinuerlig innenfor dette området mot lokale myndigheter.

Markedsutvikling

Lakseprisene har gått noe opp i Q2 2017. Et unntak er prisene i det nordamerikanske markedet, hvor det har vært en nedgang gjennom kvartalet.

Kontraktsandelen for Norge var 18 % i Q2 2017. Denne andelen forventes å bli 32 % i Q3 2017. For 2017 som helhet er kontraktsandelen estimert til 25 %. Det jobbes nå også med kontrakter for 2018.

Framtidsutsikter

Det forventes at tilbudet av laks vil øke i Q3 2017, noe som kan sette press på prisene. På lengre sikt er det imidlertid ingen tegn til endring i den sterke markedstrenden som har vært de siste årene.

Slaktevolumet for Q3 2017 forventes å bli 16 500 tonn. For 2017 som helhet forventes det et slaktevolum på 67 000 tonn, noe som er ned 3 000 tonn i forhold til tidligere guiding. Dette må sees i sammenheng med den biologiske situasjonen på Shetland.

Vedlagt følger selskapets rapport og presentasjon for Q2 2017.

GFS Q2 2017 Presentation ENG
GSF Q2 2017 Rapport NO

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

  • CEO Andreas Kvame (mobil: +47 907 71 441)
  • CFO Atle Harald Sandtorv (mobil: +47 908 45 252)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12