VEDTEKTER

VEDTEKTER FOR GRIEG SEAFOOD ASA Vedtatt i ordinær generalforsamling 14. mai 2020.

§ 1
Selskapet er et allmennaksjeselskap. Selskapets navn er Grieg Seafood ASA.

§ 2
Selskapets forretningskontor er i Bergen kommune.

§ 3
Selskapets formål er å drive produksjon og salg av sjømat og virksomhet som står i naturlig forbindelse med dette, herunder å investere i selskaper som driver produksjon og salg av sjømat samt annen virksomhet som står i naturlig forbindelse med dette.

§ 4
Selskapets aksjekapital er på NOK 453.788 168,- fordelt på 113 447 042 aksjer á NOK 4, fullt innbetalt og lydende på navn.

§ 5
Selskapets aksjer er fritt omsettelig.

Selskapets aksjer skal registreres i verdipapirregister.

§ 6
Selskapet ledes av et styre på inntil 7 medlemmer valgt av generalforsamlingen.

Generalforsamlingen velger styrets leder ved særskilt valg. Styrets leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet i styret. Selskapets daglige leder tilsettes av styret, og har rett og plikt til å møte i styremøtene. Daglig leder har bare stemmerett i styret hvis han er valgt som styremedlem.

Styremedlemmenes funksjonstid er 1 år. Styremedlemmene kan gjenvelges.

Selskapets signatur har to styremedlemmer i fellesskap eller daglig leder og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

§ 7
Selskapets generalforsamling innkalles av styret med minst 21 dagers skriftlig varsel.

Aksjonærene som ønsker å delta på generalforsamlingen personlig eller ved fullmakt, skal meddele dette til selskapet senest 5 dager før møtet. Selskapet har anledning til å nekte aksjeeiere å delta på generalforsamlingen dersom påmeldingsfristen ikke overholdes.

Den ordinære generalforsamling skal behandle og avgjøre:

1. Styrets årsberetning.
2. Godkjennelse av årsregnskap og balanse.
3. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse, og om utdeling av utbytte.
4. Andre saker som etter lov og vedtekter hører under generalforsamlingen.

§ 8
Styret kan beslutte at aksjonærene skal kunne delta på generalforsamlingen ved bruk av elektroniske hjelpemidler, herunder at aksjonærene kan utøve sine rettigheter som aksjeeiere elektronisk.

Elektronisk deltakelse kan bare besluttes dersom lovens krav er oppfylt.

Styret har kompetanse til å fastsette nærmere sikkerhetsmessige og praktiske krav til elektronisk deltakelse på generalforsamlingen. § 7 andre ledd gjelder for aksjonærene som ønsker å delta på generalforsamlingen ved bruk av elektroniske hjelpemidler.

Det må fremgå av innkallingen til hver generalforsamling om elektronisk deltakelse er tillatt og hvilke retningslinjer som gjelder for slik deltakelse.

§ 9
Aksjonærene skal kunne avgi sin stemme skriftlig i en periode før generalforsamlingen. Dette inkluderer også ved bruk av elektronisk kommunikasjon. For slik stemmegivning skal det benyttes en betryggende metode for å autentisere avsenderen. Styret avgjør om det foreligger en adekvat metode før hver generalforsamling. Styret kan vedta nærmere retningslinjer for forhåndsavstemmingen. Det må fremgå av innkallingen til hver generalforsamling om forhåndsavstemning er tillatt og hvilke retningslinjer, om noen, blir vedtatt for slik avstemming.

§ 10
Retten til å delta og stemme på generalforsamlingen kan bare utøves når ervervet er innført i aksjeeierregisteret den femte virkedagen før generalforsamlingen (registerdatoen).

§ 11
Selskapet skal ha en valgkomité bestående av tre medlemmer som velges av generalforsamlingen for en periode på 1 år. Generalforsamlingen velger valg¬komiteens leder og fastsetter instruks for valgkomiteen. Generalforsamlingen fastsetter valgkomiteens godtgjørelse.

Valgkomiteen avgir innstilling til generalforsamlingen om aksjeeiervalgt styre-sammensetning og om godtgjørelse til styrets medlemmer.

§ 12
Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider, gjelder ikke allmennaksjelovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjeeierne. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen. Selskapet kan ikke kreve noen form for godtgjøring for å sende dokumentene til aksjeeierne.

§ 13
Bestemmelsene som følger av allmennaksjeloven skal til enhver tid gjelde med de endringer som følger fra tid til annen.