VEDTEKTER

VEDTEKTER FOR GRIEG SEAFOOD ASA Vedtatt i ekstraordinær generalforsamling 18. desember 2009

§1
Selskapet er et allmennaksjeselskap. Selskapets navn er Grieg Seafood ASA.

§ 2
Selskapets forretningskontor er i Bergen kommune.

§ 3
Selskapets formål er å drive produksjon og salg av sjømat og virksomhet som står i naturlig forbindelse med dette, herunder å investere i selskaper som driver produksjon og salg av sjømat samt annen virksomhet som står i naturlig forbindelse med dette.

§ 4
Selskapets aksjekapital er på NOK 446.648.000,- fordelt på 111 662 000 aksjer á NOK 4, fullt innbetalt og lydende på navn.

§ 5
Selskapets aksjer er fritt omsettelig.

Selskapets aksjer skal registreres i verdipapirregister.

§ 6
Selskapet ledes av et styre på inntil 7 medlemmer valgt av generalforsamlingen.

Generalforsamlingen velger styrets leder ved særskilt valg. Styrets leder har dobbelstemme ved stemmelikhet i styret. Selskapets daglige leder tilsettes av styret, og har rett og plikt til å møte i styremøtene. Daglig leder har bare stemmerett i styret hvis han er valgt som styremedlem.

Styremedlemmenes funksjonstid er 2 år. Styremedlemmene kan gjenvelges.

Selskapets signatur har to styremedlemmer i fellesskap eller daglig leder og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

§ 7

Selskapets generalforsamling innkalles av styret med minst 21 dagers skriftlig varsel.

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjeeierne sammen med innkallingen.

Den ordinære generalforsamling skal behandle og avgjøre:

  1. Fastsettelse av årets resultatregnskap og balanse.
  2. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse, og om utdeling av utbytte.
  3. Valg av styre og revisor.
  4. Andre saker som etter lov og vedtekter hører under generalforsamlingen.

§ 8

Selskapet skal ha en valgkomité bestående av tre medlemmer som velges av generalforsamlingen for en periode på 2 år. Generalforsamlingen velger valg­komiteens leder og fastsetter instruks for valgkomiteen. Generalforsamlingen fastsetter valgkomiteens godtgjørelse.

Valgkomiteen avgir innstilling til generalforsamlingen om aksjeeiervalgt styre­sammensetning og om godtgjørelse til styrets medlemmer.