Q1 2018: Stabil biologi, godt grunnlag for videre vekst

Åpne kvartalsrapport Q1 2018
Åpne presentasjon Q1 2018 (eng)

Hovedtrekk – 1. kvartal 2018

  • God produksjon i Finnmark, BC og UK
  • Rogaland påvirket av lave sjøtemperaturer og PD
  • Lavt slaktevolum og derav høy kostnad per kg
  • Økende markedspriser gjennom kvartalet
  • EBIT/kg NOK 14,18
  • Ventet slaktevolum på rundt 80 000 tonn i 2018 opprettholdes, opp 28 % fra 2017
  • Styret har foreslått et utbytte på NOK 2,00 per aksje som besluttes på årets generalforsamling

Resultat 1. kvartal 2018

Grieg Seafood konsernet slaktet 11 433 tonn laks i første kvartal 2018, opp fra 8 552 tonn fra samme periode i fjor, tilsvarende en økning på 34 %. Snittprisen i kvartalet var ned NOK 5,36 kg fra samme periode i fjor. Realisert pris for Grieg Seafood var imidlertid ned kun NOK 2,70 per kg, blant annet som følge av mye slakting mot slutten av kvartalet, da prisene var på det høyeste.

Følgelig endte Grieg Seafoods samlede driftsinntekter for første kvartal 2018 på NOK 1 493 millioner, en økning på 5 % sammenlignet med samme periode i 2017.

Konsernets driftskostnader per kilo ble redusert med NOK 1,00 i kvartalet, hovedsakelig som følge av høyere slaktevolum, i tillegg til en stabil biologisk situasjon. De lavere kostandene kombinert med god prisoppnåelse ga en EBIT per kilo NOK 14,20 i perioden, mot NOK 15,40 per kilo i første kvartal 2017.

Konsernets EBIT (driftsresultat) før biomassejusteringer endte på NOK 162,1 millioner i kvartalet, sammenlignet med NOK 131,5 millioner i første kvartal 2017.

Strategiske prioriteringer

Grieg Seafood har et overordnet mål om å øke produksjonen med minimum 10 % per år frem til 2020. Videre har selskapet en ambisjon om at produksjonskostnadene skal være på nivå med, eller lavere enn gjennomsnittet for bransjen.

Sikker tilgang til smolt er kritisk for å sikre fremtidig vekst, og utsett av større smolt skal gi kortere produksjonstid i sjø og bidra til redusert biologisk risiko. Sentralt i vekststrategien er også økt utnyttelse av selskapets konsesjoner. For å bedre denne er det viktig med god fleksibilitet, og Grieg Seafood jobber kontinuerlig med lokale myndigheter for å sikre tilgang til nye, gode lokaliteter.

Høyere slaktevolumer, bedret kapasitetsutnyttelse og kortere produksjonstid gir også økt effektivitet og reduserte produksjonskostnader. Videre jobber selskapet kontinuerlig med kostnadsreduserende tiltak, og konsernet har etablert et internt forbedringsprogram som skal gå frem mot 2020.

Markedsutvikling

Lakseprisene gikk opp i første kvartal 2018 sammenliknet med fjerde kvartal 2017. Tilbudet av laks har så langt i år vært noe lavere enn tidligere forventet, noe som bør sees i sammenheng med lavere sjøtemperaturer i Norge enn normalt. Ovennevnte prisoppgang er likevel et tegn på at den underliggende etterspørselen etter laks er god.

Konsernets samlede kontraktsandel for Norge var 46 % i første kvartal 2018. Den høye andelen skyldes lavt slaktevolum i perioden. For andre kvartal 2018 anslås kontraktsandelen til 27 %, mens det for 2018 som helhet ventes en kontraktsandel på rundt 28 %.

Framtidsutsikter

Lavere global produksjon enn forventet har øket lakseprisene gjennom Q1. På lang sikt forventes det at forholdet mellom tilbuds- og etterspørselssiden for laks normaliseres, noe som gir grunnlag for gode markedspriser fremover.

For andre kvartal 2018 forventer Grieg Seafood å slakte rundt 21 400 tonn. For hele 2018 ventes et slaktevolum på rundt 80 000 tonn, tilsvarende en økning på 28 % i forhold til 2017.

Vedlagt følger selskapets rapport og presentasjon for Q4 2017.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

– CEO Andreas Kvame (mobil: +47 907 71 441)
– CFO Atle Harald Sandtorv (mobil: +47 908 45 252)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12